Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Environment

                                        Kruh strom I                                                  Kruh země                                                    Kruh dřevo pozadí I                                                             

Rozsah systému environmentálního managementu

EMS je uplatňován v celé firmě. Fyzické hranice jsou dány pronajatými prostorami v areálu Šroubárna Turnov, a.s. Firma si uvědomuje, že činnosti v rámci objektu mohou mít v krajním případě dopad do odpadových vod, a přiměřeně na tuto skutečnost reaguje. Činnosti, produkty a služby jsou řešeny jednak v kontextu firmy, jednak v Příručce integrovaného systému řízení. Firma má dostatečnou pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat EMS, spolupracuje přitom s odborně zdatnou poradkyní.

Problematika EMS

Výroba našich produktů a všech nabízených služeb je již ze své podstaty náročná na spotřebu zdrojů. Proto jsou pro nás recyklace a energeticky efektivní výroba z ekologických, ale i ekonomických důvodů nesmírně důležité.

Pokud jde tedy o environmentální management systém (EMS), tak ten je uplatňován v celé firmě.

  • Problematika EMS je v potřebných termínech projednávána poradou vedení, což zajišťuje informovanost zaměstnanců.
  • Pro zajištění činností v oblasti EMS je firma schopna uvolnit požadované prostředky (v rámci plánu).
  • Řídicí činnosti se projevují i účinnou kontrolou, jednak v rámci řídicích pravomocí vedoucích, jednak formou interních auditů.
  • Pro integraci EMS do celkového systému řízení firma spolupracuje s poradenskou firmou.

Ve vztahu k našim službám zavádíme pouze technologie s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Dopady nových technologií hodnotíme ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.

Trvale hledáme možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů. Řídíme množství nebezpečných látek a řešíme množství a druhy odpadů.

Důslednou prevencí rizik a znečišťování předcházíme možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.

Sdělujme environmentální záležitosti všem zaměstnancům a předáváme je vhodnou formou i dalším zainteresovaným stranám. Řídíme a vychováváme zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí s cílem dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali tuto environmentální politiku.

Vyžadujeme od smluvních partnerů plné respektování environmentální legislativy. U dodavatelů to ověřujeme a v rámci toho prosazujeme, aby se řídili stejnými nebo podobnými pravidly.