Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Whistleblowing

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákon České republiky č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů

Tato směrnice stanovuje postup pro vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému. Jejím účelem je zavedení funkčního oznamovacího mechanismu, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru, a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

Pojmy a zkratky

zákon                       pro účel této směrnice jde o zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

whistleblowing     populární označení procesu oznamování

 

povinný subjekt    Mypak s.r.o. (dále Mypak)

 

příslušná osoba     Je jmenována za povinný subjekt k výkonu činností při zkoumání a prověřování oznámení a jejich dokumentování. Případně je oprávněna navrhovat                                               povinnému subjektu opatření k nápravě. V této směrnici používáme pro větší srozumitelnost pojem prošetřovatelé.

 

Vnitřní                      Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s nimi, ochraně totožnosti                          oznamovací            oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.                                                                                      systém

 

 

oblasti oznámení   Podle zákona se oznamuje následující jednání:

                                a) má znaky trestného činu,

                                b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

                                c) porušuje tento zákon, nebo

                                d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

                           1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

                           2. daně z příjmů právnických osob,

                           3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

                           4. ochrany spotřebitele,

                           5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

                           6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

                           7. ochrany životního prostředí,

                           8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

                           9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

                          10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

                          11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

                          12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

                          13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

                          14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

         

oznamovatel        je ten, kdo podá oznámení ve smyslu zákona a současně, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro Mypak,                                     nebo byl nebo je s firmou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

                           Prací, nebo jinou obdobnou činností, se pro účely tohoto zákona rozumí 

                                 - závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

                                 - samostatná výdělečná činnost,

                                 - výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

                                 - výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

                                 - plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

                                 - dobrovolnická činnost,

                                 - odborná praxe, stáž, nebo

                                 - výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

                                 Prací, nebo jinou obdobnou činností, se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci, nebo jinou obdobnou činnost u Mypak.